زندگی پر رمز و راز حیوانات
162 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2013 10:33:00 AM
موضوع: سایر

  

آیا حیوانات نیز مانند انسانها از عقل و اندیشه برخوردارند؟ آیا آنها هم دارای درک و فهم و شعور میباشند؟ آیا آنها نیز در کارهایشان اختیاری از خود دارند؟ یا اینکه زندگیشان تنها بر اساس غریزه اداره میشود؟ آیا حیوانات هم نسبت به اموری تکلیف و مسؤلیت دارند؟ آیا حسن و قبح در میانشان معنا و مفهومی دارد؟ آیا بر افعالشان ثواب و عقاب مترتب میشود؟ آیا اصولا آنها نیز قیامت و رستاخیزی در پیش رو دارند؟ و هزاران آیای دیگر.

دیدگاه علماء و حکماء و دانشمندان در پاسخ به این سؤالات یکسان نبوده و اختلاف شدیدی در این خصوص به چشم میخورد. و از آنجایی که کمیت عقل در این وادی لنگ است و بیشتر ادله آنها-نفیا و اثباتا- مبتنی بر ظنون و استحسانات است، اعتماد بر آنها  نشاید و لا یسمن و لا یغنی من جوع.

 اما در آیات و روایات پرده از بسیاری از حقایق و اسرار شگفت انگیز حیوانات برداشته شده به گونه ای که شاید باور آن در بدو امر برای برخی دشوار آید. لکن امروزه در پرتو پیشرفت علم و دانش و یافته های زیست شناسان در رابطه با تمدن پیچیده حیوانات -مثل نظام حاکم بر کندوی عسل و ...که دست کمی از ملل متمدن و جوامع پیشرفته بشری ندارد- درک این حقائق و معارف به مراتب آسانتر شده است.

کوتاه سخن آنکه در این زمینه الی ما شاء الله آیت و روایت وجود دارد به گونه ای که حمل تمامی آنها بر تجوّز، کنایه، تنزیل، زبانحال و... در غایت اشکال است و دونه خرط القتاد.

بلکه در نگاهی فراتر، نباتات و جمادات و تمامی موجودات نیز مراتبی از فهم و شعور دارند فضلا عن الحیوانات.

         نطق آب و نطق خاک و نطق گل             هست محسوس حواس اهل دل

[بر گرفته شده از مقدمه کتاب چاپ نشده «زندگی پر رمز و راز حیوانات» که این موضوع را از نگاه قران و نصوص و اخبار به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار داده است]