خبر الواحد یا الخبر الواحد؟
93 بازدید
تاریخ ارائه : 2/17/2013 8:40:00 AM
موضوع: فقه و اصول

سؤال:

«خبر الواحد» به صورت مضاف و مضاف الیه صحیح است یا «الخبر الواحد» به صورت موصوف و صفت؟ بعبارةٍ اخری آیا مراد، وحدتِ مُـخـبِـر است یا وحدت خـبـر؟

جواب:

در کتابهای اصولی به هر دو صورت آمده است لکن آنچه که درخور دقت و تامّل است آن است که اگر کسی همانند قدماء قائل به این باشد که خبر بر سه قسم است (واحد و مستفیض و متواتر) بایستی به «خبر الواحد» تعبیر بیاورد و اگر فردی همانند متاخرین خبر را دو قسم بداند (واحد و متواتر) باید به «الخبر الواحد» تعبیر نماید. فافهم و اغتنم و الله العالم.