معانی «مفرد» در ادبیات عربی
689 بازدید
تاریخ ارائه : 10/10/2013 12:59:00 PM
موضوع: ادبیات عرب

واژه «مفرد» در ادبیات عربی دارای مفاهیم متعددی است یعنی در هر بحثی بر معنای خاصی اطلاق می شود به گونه ای که غفلت از آن به سردرگمی و خلط مباحث خواهید انجامید. برخی از آن معانی عبارتند از:

1-   مفرد در مقابل کلام [در بحث لفظ]

2-   مفرد در مقابل جمله و شبه جمله [در بحث خبر]

3-   مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف [در بحث نداء و لای نفی جنس]

4-   مفرد در مقابل مثنی و جمع [در بحث علم]

5-   مفرد در مقابل مرکب [در بحث علم]

6-   مفرد در مقابل مرکب و عِقد و معطوف [در بحث عدد]

7-   مفرد در مقابل متعدد [در بحث خبر و حال و صفت]

8-   مفرد در مقابل مکرر [در بحث لای نفی جنس]

9-   مفرد به معنای اسناد در مقابل مسند و مسندالیه [در بحث انشای طلبی]

10-  مفرد به معنای مطلق در مقابل مقید [در بحث تشبیه]

11-  مفرد به معنای مصدر در مقابل فعل

12-  مفرد به معنای حرف در مقابل اسم و فعل