اخبار و انشاء
161 بازدید
تاریخ ارائه : 4/24/2014 7:57:00 AM
موضوع: ادبیات عرب

فن ترجمه از جمله فنون دشوار و پیچیده ای است که نیازمند به آشنایی کامل با دستور زبان و اسالیب و شیوه های بیان همچون تعابیر مجازی و کنایی و... است. همچنان که مترجم بایستی دارای سرشت سلیم و نهاد مستقیم باشد تا بتواند زبان تشبیه و تمثیل و استعاره و... را دریابد و در نتیجه ترجمه از کژی ها و ناراستی ها پیراسته گردد.

از جمله مقوله هایی که در فن ترجمه از اهمیت شایانی برخوردار است تشخیص جملات إنشایی از إخباری است. و غفلت از این امر منجر به وارونه فهمیدن مراد گوینده خواهد شد. دشواری و ظرافت کار وقتی روشن می شود که بدانیم برخی از تعابیر إنشایی و إخباری ظاهر یکسانی دارند و تنها با تکیه بر قرائن و شواهد و سیاق است که می توان از عهده این مهم برآمد. مانند «بعتُ» که به خودی خود صلاحیت إخبار و إنشاء بودن هر دو را دارد.

برای روشن تر شدن سخن، مواردی چند از ترجمه ی آیات و روایات که دچار این آسیب شده اند را بر می شماریم و علی الله التُکلان:

1-«قالَ لا تثریبَ علیکم الیومَ یغفرُ اللهُ لکم» [سوره یوسف/آیه 92]

ترجمه ی اشتباه: یوسف گفت امروز بر شما سرزنشی نیست، خدا شما را می آمرزد.(خبر)

ترجمه ی درست: یوسف گفت امروز بر شما سرزنشی نیست، خدا شما را بیامرزد.(دعا)


2- «قُتِلَ أصحاب الاخدود» [سوره بروج/آیه 4]

ترجمه ی اشتباه: صاحبان گودال کشته شدند.(خبر)

ترجمه ی درست: مرگ بر صاحبان گودال.(نفرین)


3- «مَن ترک قولَ لا أدری أصیبت مقاتلُه» [نهج البلاغه/قصار 82]

ترجمه ی اشتباه: هر کس گفتن «نمی دانم» را واگذارد می میرد.(خبر)

ترجمه ی درست: مرده باد هر کسی که گفتن «نمی دانم» را واگذارد.(نفرین)


4-«فمَن کذَب علیَّ متعمِّداً فلیتبوّأ مقعدَه مِن النّار» [نهج البلاغه/خ201/]

ترجمه ی اشتباه: هر کس از روی عمد بر من دروغ ببندد پس جایگاهش را از آتش قرار می دهد.(خبر)

ترجمه ی اشتباه: هر کس از روی عمد بر من دروغ ببندد پس باید جایگاهش را از آتش قرار دهد.(امر)

ترجمه ی درست: هر کس از روی عمد بر من دروغ ببندد پس جایگاهش را از آتش قرار دهد.(نفرین)