شق القمر
469 بازدید
تاریخ ارائه : 2/22/2015 7:53:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

باز اشک همچو شبنم از چشم تر بر آمد    *   باز این دل پر از غم جوشید و بر سر آمد

از داستان عباس ریزد دو چشمم الماس       *      دل پر ز خون ز پور ساقی کوثر آمد

باز از جفای دشمن دردا گرفت خاطر      *       دستش فتاد از تن، او چون غضنفر آمد

باران تیر چون بر ساقی مشک بر دوش   *    آمد ز سوی لشکر، گویی که محشر آمد

شق القمر عیان تا در دشت کربلا شد         *          از شش جهت صدای الله اکبر آمد

بگذار و بگذر ای «شیخ» زین ماجرا که اینک    *     بر سر زنان ز جنت زهرای اطهر آمد

محمد نادری/1384ش