زندگی پر رمز و راز حیوانات
130 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیا حیوانات نیز مانند انسانها از عقل و اندیشه برخوردارند؟ آیا آنها هم دارای درک و فهم و شعور میباشند؟ آیا آنها نیز در کارهایشان اختیاری از خود دارند؟ یا اینکه زندگیشان تنها بر اساس غریزه اداره میشود؟ آیا حیوانات هم نسبت به اموری تکلیف و مسؤلیت دارند؟ آیا حسن و قبح در میانشان معنا و مفهومی دارد؟ آیا بر افعالشان ثواب و عقاب مترتب میشود؟ آیا اصولا آنها نیز قیامت و رستاخیزی در پیش رو دارند؟ و هزاران آیای دیگر. در این کتاب سعی شده است تا با قران و نصوص و اخبار به این سوالات پاسخ داده شود