حاشیه بر جواهر البلاغة
161 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
«جواهر البلاغة» تالیف احمد هاشمی کتاب درسی حوزه های علمیه در زمینه بلاغت می باشد. این کتاب از امتیازاتی برخوردار است که بر اهل معنی پوشیده نیست مع ذلک اشتباه های عبارتی و محتوایی آن هم کم نیست. و ما در این حاشیه آنها را تذکر داده ایم.