صدقنی أهواک
140 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
«صدقنی أهواک» دلنوشته ای است به صاحب العصر و الزمان ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء به زبان عربی که به مناسبت نهم ربیع نگاشته شده است.
دانلود