درنگی در کتاب الموجز
144 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«الموجز» نوشته حضرت آیت الله سبحانی در زمینه اصول فقه و کتاب درسی حوزه های علمیه می باشد. نگارندۀ این جزوه لغزش های نویسنده را که در خلال تدریس الموجز بدان دست یافته، برشمرده است.