سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
آیة الله حائری 
مدرس 
 
 
اصول، ادبیات، مکالمه 
تدریس 
سفیران هدایت 
مدرس 
 
 
مکالمه عربی 
تدریس 
مدرسه علمیه جهانگیرخان 
مدرس 
1394/07/01 
1397/07/01 
ادبیات و مکالمه عربی 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه های علمیه 
سردبیر 
1394/07/01 
ادامه دارد 
پایگاه المتمسکون بالولایه 
تدریس 
جامعة المصطفی 
مدرس 
1397/07/21 
ادامه دارد 
ادبیات 
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
علوم العربیه 
تدریس 
مدرسه علمیه آیة الله حائری یزدی 
مدرس 
 
 
جواهر البلاغة 
تدریس 
مدرسه علمیه آیة الله حائری یزدی 
مدرس 
 
 
مغنی الادیب